Zasady ochrony danych osobowych

Polityka prywatności

I.

Przepisy podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: "GDPR") jest Sebastian Mateusz Burdek Leofood - Pasze dla zwierząt IČ: 14192543 NIP CZ8711281590, nie jestem podatnikiem VAT z siedzibą: Mladkov 133, 561 67 Mladkov Republika Czeska, zarejestrowana w Urzędzie właściwym na podstawie §71 ust. 2 ustawy o licencjach handlowych: Urząd Gminy Kralików, (zwany dalej: "administratorem").
 2. Dane kontaktowe administratora to:

Adres: Sebastian Mateusz Burdek  Leofood - Krmiva pro zvířata 

Mladkov 133 

561 67 Mladkov Česká republika

e-mail: leofoodleofood@gmail.com / kontakt@leofood.cz / kontakt@leofood.pl

Telefon: +420 739 361 561 / Pl +48 609 709 225

 1. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka konkretnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej. 

II.

Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, które przekazałeś administratorowi lub dane osobowe, które administrator uzyskał w wyniku realizacji Twojego zamówienia:
 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • adres pocztowy
 • telefon
 • numer rachunku bankowego.

2.Administrator przetwarza Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

III.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest.
 • wykonanie umowy między Państwem a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b GDPR,
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR,
 • uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) GDPR,
 • Państwa zgoda na przetwarzanie w celu świadczenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U., o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w przypadku braku zamówienia na towary lub usługi.

2.Celem przetwarzania danych osobowych jest.

do realizacji Państwa zamówienia oraz do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe, które są niezbędne do skutecznej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej wykonanie przez administratora,

wypełnianie obowiązków prawnych wobec państwa,

wysyłanie informacji handlowych oraz prowadzenie innych działań marketingowych.

Administrator podejmuje zautomatyzowane decyzje indywidualne w rozumieniu art. 22 GDPR Obejmuje to profilowanie klientów, np. według charakteru dotychczasowych zamówień, pod względem ilości, rodzajów towarów i przedziałów cenowych. Na tej podstawie mogą Państwo otrzymywać od administratora specjalne oferty na towary.       Niniejszym wyrażają Państwo wyraźną zgodę na takie przetwarzanie swoich danych.

IV.

Okres przechowywania danych

 1. Administrator przechowuje dane osobowe
 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Państwa z administratorem oraz realizacji roszczeń wynikających z tego stosunku umownego (przez okres od piętnastu do piętnastu lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres przed wycofaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, maksymalnie do trzech lat, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody.

2.Po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

V.

Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Odbiorcami danych osobowych są m.in.
 • zaangażowane w dostawę towarów/usług/realizację płatności w ramach umowy,
 • świadczenie usług w zakresie prowadzenia sklepu internetowego (Shoptet) oraz innych usług w związku z prowadzeniem sklepu internetowego,
 • świadczenie usług marketingowych.

VI.

Osoby przetwarzające dane osobowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się przez administratora, ale dane osobowe mogą być również przetwarzane na rzecz administratora przez inne podmioty przetwarzające upoważnione przez administratora na podstawie umów zawartych pomiędzy administratorem a podmiotem przetwarzającym.

VII.

Twoje prawa

 1. Zgodnie z warunkami określonymi w GDPR, masz
 • prawo do dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 GDPR lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR,
 • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 GDPR,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 GDPR,
 • prawo do przenoszenia danych na mocy art. 20 GDPR; oraz
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora określony w art. III niniejszego regulaminu.
 1. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawo do ochrony danych zostało naruszone lub do podjęcia działań prawnych.

VIII.

Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby przez niego upoważnione.

IX.

Przepisy końcowe

 1. Składając zamówienie z formularza zamówienia online, potwierdzają Państwo, że są Państwo świadomi warunków ochrony danych i że akceptują je Państwo w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając pole zgody w formularzu zamówienia online. Zaznaczając pole zgody, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i że akceptujesz ją w całości.
 3. Administratorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Opublikuje nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle Ci ją na adres e-mail, który podałeś administratorowi.

 

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.4.2022 r.