Warunki handlowe

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI DLA SKLEPÓW INTERNETOWYCH 

Niniejsze ogólne warunki handlowe ("Warunki") firmy Sebastian Mateusz Burdek Leofood - Karmy dla zwierząt, z siedzibą w Mladkov 167, 561 67 Mladkov Republika Czeska, REGON 14192543, numer NIP CZ8711281590, zarejestrowany w Rejestrze Handlowym pod nr 361105 - Urząd Miejski Králíky prowadzonym przez Urząd Miejski Králíky, e-mail leofoodleofood@gmail.com, numer telefonu CZ: +420 739 361 561, Pl +48 609 709 225 adres firmy Mladkov 133, 561 67 Mladkov Republika Czeska ("My" lub "Sprzedający") reguluje zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz, Kodeks cywilny z późniejszymi zmianami ("Kodeks cywilny"), wzajemne prawa i obowiązki Państwa, jako kupujących, oraz nas, jako sprzedających, powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna ("Umowa") zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie internetowej www.leofood.czwww.leofood.pl 

 Wszelkie informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych zawarte są w Polityce przetwarzania danych osobowych, która znajduje się tutaj https://www.leofood.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Umowy. Umowa i Regulamin są sporządzone w języku czeskim i polskim. Możemy jednostronnie zmienić lub uzupełnić brzmienie Regulaminu. Postanowienie to nie wpływa na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Warunków. 

Jak wiadomo, przede wszystkim komunikujemy się zdalnie. Dlatego nasza Umowa podlega również wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, które pozwalają nam porozumieć się ze sobą bez jednoczesnej fizycznej obecności Nas i Państwa, a Umowa jest w ten sposób zawierana na odległość w ramach E-shop, poprzez interfejs strony internetowej ("Interfejs internetowy E-shop"). 

Jeśli jakakolwiek część Warunków jest sprzeczna z tym, co wspólnie uzgodniliśmy w ramach procesu Twojego zakupu w Naszym Sklepie Internetowym, ta konkretna umowa będzie miała pierwszeństwo przed Warunkami.

 1. NIEKTÓRE DEFINICJE 

1.1  Cena oznacza kwotę pieniędzy, jaką zapłacisz za Towar; 

1.2  Cena wysyłki to kwota, którą zapłacisz za dostarczenie Towaru, w tym koszt jego zapakowania; 

1.3  Cena całkowita jest sumą Ceny i Opłaty za przesyłkę; 

1.4  VAT to podatek od wartości dodanej zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

1.5  Faktura oznacza dokument podatkowy wystawiony zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług w odniesieniu do Ceny Całkowitej; 

1.6  Zamówienie jest Państwa wiążącą propozycją zawarcia z nami Umowy na zakup Towarów; 

1.7  Konto Użytkownika oznacza konto założone na podstawie podanych przez użytkownika dane, które umożliwia przechowywanie wprowadzonych danych oraz przechowywanie historii zamówionych Towarów i zawartych Umów; 

1.8  Jesteś osobą dokonującą zakupów w Naszym sklepie internetowym, zwaną prawnie kupującym; 

1.9  Towar to wszystko, co można kupić w E-shopie. 

 2. PRZEPISY OGÓLNE I INSTRUKCJE  

2.1 Zakup Towarów możliwy jest wyłącznie poprzez interfejs internetowy Sklepu internetowego. 

2.2 Przy zakupie Towarów, Państwa obowiązkiem jest podanie nam wszystkich informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. W związku z tym będziemy uznawać informacje przekazane nam przez Klienta w Zamówieniu za prawidłowe i prawdziwe.  

2.3 Zapewniamy również dostęp do recenzji Towarów sporządzonych przez innych konsumentów w Naszym Sklepie Internetowym. Zapewniamy i kontrolujemy autentyczność takich recenzji poprzez powiązanie recenzji z konkretnymi Zamówieniami, dzięki czemu możemy zobaczyć powiązany identyfikator Zamówienia dla każdej recenzji w naszym wewnętrznym systemie i w ten sposób jesteśmy w stanie zweryfikować i udowodnić, że recenzja pochodzi od prawdziwego konsumenta. 

 3. ZAWARCIE UMOWY 

3.1 Umowa z nami może być zawarta tylko w języku czeskim i polskim. 

3.2 Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, przy czym koszty korzystania ze zdalnych środków komunikacji ponosi Użytkownik. Koszty te nie różnią się jednak w żaden sposób od podstawowej stawki, jaką płacisz za korzystanie z tych środków (tj. w szczególności za dostęp do Internetu), więc nie musisz spodziewać się żadnych dodatkowych kosztów naliczanych przez nas ponad Cenę Całkowitą. Składając Zamówienie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez nas ze zdalnych urządzeń komunikacyjnych.  

3.3 Abyśmy mogli zawrzeć Umowę, Użytkownik musi utworzyć Zamówienie w Sklepie Internetowym. Wniosek ten musi zawierać następujące informacje: 

a. Informacje o Towarze, który kupujesz (w Sklepie internetowym zaznaczasz Towar, którego zakupem jesteś zainteresowany przyciskiem "Dodaj do koszyka"); 

b. Informacje o Cenie, Opłacie za wysyłkę, sposobie płatności Ceny Całkowitej oraz pożądanym sposobie dostawy Towaru; informacje te zostaną wprowadzone w ramach tworzenia Zamówienia w ramach interfejsu użytkownika sklepu internetowego, a informacje o Cenie, Opłacie za wysyłkę i Cenie Całkowitej zostaną podane automatycznie w oparciu o wybrany przez Państwa Towar, sposób dostawy i płatności; 

c. Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe wykorzystywane w celu umożliwienia nam dostarczenia Towaru, w szczególności imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu i adres e-mail. 

3.4 W trakcie tworzenia Zamówienia można zmieniać i sprawdzać dane aż do jego zakończenia. Po dokonaniu sprawdzenia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty", Zamówienie zostanie zrealizowane. Przed naciśnięciem przycisku musisz jednak potwierdzić, że zapoznałeś się z niniejszym Regulaminem i go akceptujesz, w przeciwnym razie nie będziesz mógł zrealizować Zamówienia. Pole wyboru służy do potwierdzenia i wyrażenia zgody. Po naciśnięciu przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" wszystkie wypełnione informacje zostaną przesłane bezpośrednio do nas.  

3.5 Potwierdzimy Twoje Zamówienie jak najszybciej po jego dostarczeniu do nas, poprzez wiadomość wysłaną na Twój adres e-mail wpisany w Zamówieniu. Potwierdzenie będzie zawierało podsumowanie Zamówienia oraz niniejszy Regulamin jako załącznik do wiadomości e-mail. Integralną część Umowy stanowi Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia Zamówienia, tj. w brzmieniu stanowiącym załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia stanowi zawarcie Umowy pomiędzy nami a Państwem. 

3.6 Może się zdarzyć, że nie będziemy w stanie potwierdzić Zamówienia Klientowi. Należą do nich sytuacje, w których Towary nie są dostępne lub gdy zamówią Państwo więcej Towarów niż jesteśmy w stanie dostarczyć. Zawsze jednak w ramach E-sklepu podamy Ci z wyprzedzeniem informację o maksymalnej liczbie Towarów i nie powinna ona być dla Ciebie zaskakująca. W przypadku, gdy zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego nie możemy potwierdzić Zamówienia, skontaktujemy się z Tobą i prześlemy Ci ofertę zawarcia Umowy w formie zmienionej w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty.  

3.7 W przypadku podania w E-shopie lub w Zamówieniu wyraźnie nieprawidłowej Ceny, nie będziemy zobowiązani do dostarczenia Państwu Towarów po tej Cenie, nawet jeśli otrzymali Państwo potwierdzenie Zamówienia i tym samym Umowa została zawarta. W takiej sytuacji skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie i prześlemy Ci ofertę zawarcia nowej Umowy w zmienionej formie w stosunku do Zamówienia. W takim przypadku nowa Umowa zostanie zawarta w momencie potwierdzenia przez Państwa naszej oferty. Za oczywisty błąd w Cenie uważa się np. sytuację, w której Cena nie odpowiada zwykłej cenie u innych sprzedawców, czy też brak lub brak cyfry. 

3.8 W przypadku zawarcia Umowy, Klient zobowiązany jest do zapłaty Ceny Całkowitej. 

3.9 Jeżeli założyłeś Konto Użytkownika, możesz za jego pośrednictwem złożyć Zamówienie. Jednak nawet w tym przypadku użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia dokładności, prawdziwości i kompletności wstępnie wypełnionych danych. Sposób tworzenia Zamówienia jest jednak taki sam jak w przypadku Kupującego nieposiadającego Konta Użytkownika, jednak zaletą jest brak konieczności wielokrotnego wypełniania danych identyfikacyjnych. 

3.10 W niektórych przypadkach umożliwiamy skorzystanie z rabatu przy zakupie Towarów. Aby rabat został przyznany, należy wypełnić szczegóły dotyczące rabatu w wyznaczonym wcześniej polu w ramach propozycji Zamówienia. Jeśli to zrobisz, Towar zostanie Ci dostarczony z rabatem.

4. KONTO UŻYTKOWNIKA 

4.1 Na podstawie rejestracji w E-shopie, użytkownik ma dostęp do swojego Konta Użytkownika.  

4.2 Podczas rejestracji Konta Użytkownika, obowiązkiem Użytkownika jest podanie wszystkich wprowadzonych informacji w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą oraz ich aktualizacja w przypadku ich zmiany.  

4.3 Dostęp do Konta Użytkownika jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Obowiązkiem użytkownika jest zachowanie poufności w związku z tym dostępem i nieudostępnianie tych informacji nikomu. W przypadku ich niewłaściwego wykorzystania nie ponosimy za to odpowiedzialności.  

4.4 Konto użytkownika jest osobiste i dlatego nie masz prawa zezwalać osobom trzecim na korzystanie z niego. 

4.5 Możemy usunąć Twoje Konto Użytkownika, w szczególności jeśli nie korzystałeś z niego przez ponad 48 miesięcy lub jeśli naruszysz swoje zobowiązania wynikające z Umowy. 

4.6 Konto Użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w związku z konieczną konserwacją sprzętu i oprogramowania. 

 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI, ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI 

5.1 Cena jest zawsze podana na stronie e-shopu, w propozycji zamówienia i oczywiście w umowie. W przypadku rozbieżności pomiędzy Ceną podaną za Towar w ramach e-shopu a Ceną podaną w Propozycji Zamówienia, obowiązuje Cena podana w Propozycji Zamówienia i jest ona zawsze taka sama jak cena w Umowie. W ramach propozycji Zamówienia wskazana jest również cena za wysyłkę lub warunki, w których wysyłka jest bezpłatna.  

5.2 Cena całkowita zawiera podatek VAT wraz z wszelkimi opłatami przewidzianymi prawem.  

5.3 Zapłata Ceny Całkowitej będzie wymagana od Państwa po zawarciu Umowy i przed dostawą Towarów. Użytkownik może zapłacić Cenę Całkowitą w następujący sposób: 

a. Przelewem bankowym. Informacje dotyczące dokonania płatności prześlemy Ci w ramach potwierdzenia Zamówienia. W przypadku płatności przelewem, Cena Całkowita jest płatna w ciągu 3 dni. 

b. Kartą online. W tym przypadku płatność odbywa się za pośrednictwem bramy płatniczej Shoptet Pay, a płatność podlega regulaminowi tej bramy płatniczej, który jest dostępny na stronie: www.shoptetpay.com. W przypadku płatności kartą internetową, Cena Całkowita jest płatna w ciągu 1 dnia 

c. Za pobraniem. W takim przypadku płatność nastąpi przy dostawie Towaru za dostawę Towaru. W przypadku płatności za pobraniem, Cena Łączna jest płatna przy odbiorze Towarów. 

d. Gotówka przy odbiorze osobistym. W przypadku odbioru towaru w naszej siedzibie za towar można zapłacić gotówką. W przypadku płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Cena Całkowita jest płatna przy odbiorze Towaru. 

5.4 Faktura zostanie wystawiona elektronicznie po uiszczeniu Ceny Całkowitej i zostanie wysłana na Państwa adres e-mail. Faktura będzie również fizycznie dołączona do Towaru i dostępna na Koncie Użytkownika. 

5.5 Własność Towarów przechodzi na Państwa dopiero po zapłaceniu Ceny Całkowitej i objęciu Towarów w posiadanie. W przypadku płatności przelewem bankowym, Cena Całkowita jest płacona poprzez zapisanie na rachunku bankowym Naszym, w przeciwnym razie jest płacona w momencie płatności.


6. DOSTAWA TOWARU, PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

6.1 Towar zostanie dostarczony do Państwa w ciągu 30 dni wybranym przez Państwa sposobem, przy czym mogą Państwo wybrać spośród następujących opcji: 

a. Odbiór osobisty w naszej firmie Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika

b. Odbiór osobisty na Poczta Polska, e.paka, paczkomat, InPost, PPL, WEDO, DHL, ; 

c. Dostawa za pośrednictwem firm transportowych DOPRAVA ZOBŽÍ PO ČR a PL (Dostawa towaru za pośrednictwem przewoźnika z Republiki Czeskiej i Polski. Z oferty naszych przewoźników wybierzemy najszybszą opcję dostawy)

6.2 Towar może być dostarczony tylko na terenie Republiki Czeskiej i Polski. 

6.3 Czas dostawy Towaru zawsze zależy od jego dostępności oraz wybranego sposobu dostawy i płatności. Szacowany czas dostawy Towarów zostanie podany Państwu w potwierdzeniu Zamówienia. Czas podany w niniejszym Regulaminie jest jedynie orientacyjny i może różnić się od rzeczywistego czasu dostawy. W przypadku odbioru osobistego w naszej siedzibie, zawsze poinformujemy Cię o możliwości odbioru Towaru drogą elektroniczną.  

6.4 Po otrzymaniu Towaru od przewoźnika, Państwa obowiązkiem jest sprawdzenie integralności opakowania Towaru, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, niezwłoczne powiadomienie przewoźnika i nas. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad w opakowaniu, świadczących o ingerencji i dostaniu się do przesyłki, przyjęcie Towaru od Przewoźnika nie należy do Państwa obowiązków.  

6.5 W przypadku naruszenia przez Państwa obowiązku przyjęcia Towarów, z wyjątkiem postanowień punktu 6.4 Warunków, nie będzie to skutkowało naruszeniem naszego obowiązku dostarczenia Państwu Towarów. Jednocześnie brak przyjęcia przez Państwa Towaru nie stanowi odstąpienia od Umowy pomiędzy nami a Państwem. W takim przypadku mamy jednak prawo do odstąpienia od umowy z powodu istotnego naruszenia umowy przez Państwa lub do przechowania towaru, za co przysługuje nam opłata w wysokości 100 zł dzień. Jeżeli zdecydujemy się na odstąpienie od Umowy, odstąpienie będzie skuteczne w dniu, w którym doręczymy Państwu odstąpienie. Odstąpienie od Umowy nie wpływa na prawo do zapłaty Opłaty za przesyłkę ani do dochodzenia ewentualnych odszkodowań. 

6.6 Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Klienta Towary zostaną dostarczone ponownie lub w inny sposób niż uzgodniony w Umowie, Klient jest zobowiązany do zwrotu nam kosztów takiej dostawy. Dane do zapłaty tych kosztów zostaną przesłane na Państwa adres e-mail podany w Umowie i są płatne 14 dni od otrzymania wiadomości e-mail. 

6.7 Ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Państwa w momencie odbioru Towarów. W przypadku, gdy nie przyjmą Państwo dostawy Towarów, z wyjątkiem postanowień punktu 6.4 Warunków, ryzyko uszkodzenia Towarów przechodzi na Państwa w momencie, gdy mieli Państwo możliwość przyjęcia dostawy Towarów, ale z przyczyn od Państwa niezależnych nie przyjęli jej. Przeniesienie ryzyka uszkodzenia Towaru oznacza, że od tego momentu ponoszą Państwo wszelkie konsekwencje związane z utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub jakimkolwiek pogorszeniem stanu Towaru. 

6.8 W przypadku, gdy Towar nie został wymieniony jako znajdujący się w magazynie w Sklepie Internetowym, a został podany orientacyjny okres dostępności, zawsze poinformujemy Cię o tym fakcie: 

a. nadzwyczajną awarię w produkcji Towaru i zawsze przekażemy Ci nowy przewidywany termin dostępności lub informację, że Towar nie może być dostarczony; 

b. opóźnienie w dostawie Towarów od Naszego Dostawcy i zawsze poinformujemy Państwa o nowym spodziewanym czasie dostawy. 


7. PRAWA Z TYTUŁU WADLIWEGO ŚWIADCZENIA

 

7.1Gwarantujemy, że w chwili przejścia ryzyka uszkodzenia Towaru zgodnie z art. 6.7 Warunków, Towar jest wolny od wad, w szczególności, że: 

a. odpowiada uzgodnionemu opisowi, typowi i ilości, jak również jakości, funkcjonalności, kompatybilności, interoperacyjności i innym uzgodnionym cechom; 

b. nadaje się do celu, do którego go potrzebujesz i na który się zgadzamy; 

c. jest dostarczany z uzgodnionym wyposażeniem dodatkowym i instrukcją obsługi, w tym instrukcją montażu lub instalacji; 

d. nadaje się do celów, do których Towary tego typu są zwykle używane; 

e. odpowiada pod względem ilości, jakości i innych cech, w tym trwałości, funkcjonalności, kompatybilności i bezpieczeństwa, zwykłym cechom Towarów tego samego rodzaju, których mogą Państwo racjonalnie oczekiwać, nawet biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia składane przez nas lub przez inną osobę w tym samym łańcuchu umownym, w szczególności reklamę lub oznakowanie;  

f. jest dostarczany z takimi akcesoriami, w tym z opakowaniem, instrukcjami montażu i innymi instrukcjami obsługi, jakich można by racjonalnie oczekiwać; oraz  

g. odpowiada pod względem jakości lub wykonania próbce lub wzorowi dostarczonemu Państwu przed zawarciem umowy. 

7.2 Prawa i obowiązki dotyczące prawa do wadliwego wykonania umowy są regulowane przez obowiązujące ogólnie przepisy prawne (w szczególności przepisy § 2099 do 2117 i 2161 do 2174b kodeksu cywilnego oraz ustawy nr 634/1992 Dz.

7.3 W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, tj. w szczególności, gdy nie jest spełniony którykolwiek z warunków z art. 7.1, mogą Państwo powiadomić nas o takiej wadzie i zrealizować swoje prawa z tytułu wadliwego świadczenia (tj. zgłosić reklamację Towaru), wysyłając e-mail lub list na Nasze adresy wymienione w Naszych danych identyfikacyjnych lub osobiście w Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika. Użytkownik może również skorzystać z udostępnionego przez Nas wzoru formularza do złożenia reklamacji, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystając z prawa do wadliwego wykonania, Klient musi wybrać sposób rozwiązania wady i nie może później zmienić tego wyboru bez naszej zgody. Rozliczymy roszczenie zgodnie z prawem do wadliwego wykonania, z którego skorzystałeś.  

7.4 Jeżeli Towar jest wadliwy, przysługują Państwu następujące uprawnienia: 

a. usunięcia wady poprzez dostarczenie nowych Towarów bez wady lub dostarczenie brakującej części Towarów; lub 

b. usunięcie wady poprzez naprawę Towaru, 

chyba że wybrany sposób usunięcia wady jest niemożliwy lub nieproporcjonalnie kosztowny w porównaniu z innym sposobem, co będzie oceniane w szczególności przez pryzmat znaczenia wady, wartości, jaką miałyby Towary bez wady oraz tego, czy wada może być usunięta w inny sposób bez znacznych niedogodności dla Państwa. 

7.5 Możemy odmówić usunięcia wady, jeżeli jest to niemożliwe lub wiąże się z nadmiernymi kosztami, mając na uwadze w szczególności znaczenie wady oraz wartość, jaką miałby Towar bez wady. 

7.6 Masz również prawo do: 

a. rozsądny rabat od Ceny; lub 

b. odstąpić od Umowy, jeśli: 

a. Odmawiamy usunięcia wady lub nie usuwamy jej zgodnie z prawem;  

b. wada się powtarza,  

c. wada stanowi istotne naruszenie Umowy; lub  

d. z naszego oświadczenia lub okoliczności wynika, że wady nie będzie można usunąć w rozsądnym terminie lub bez znacznych utrudnień dla użytkownika. 

7.7 Nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna. 

7.8 Jeżeli sami spowodowaliście Państwo wadę Towaru, nie przysługują Państwu uprawnienia z tytułu wadliwego świadczenia. 

7.9 Wadą Towaru nie jest zużycie spowodowane normalnym użytkowaniem Towaru, a w przypadku Towaru używanego - zużycie odpowiadające zakresowi jego poprzedniego użytkowania. 

7.10 Gdy zgłosisz roszczenie, wydamy Ci pisemne potwierdzenie stwierdzające:  

a. datę zgłoszenia roszczenia;  

b. czego dotyczy pozew;  

c. jaką metodę rozliczenia potrzebujesz; 

d. Państwa dane kontaktowe w celu przekazania informacji o obsłudze reklamacji. 

7.11 O ile nie uzgodnimy dłuższego terminu, usuniemy wady w ciągu 30 dni od otrzymania reklamacji i udzielimy Ci informacji o rozpatrzeniu reklamacji na podane dane kontaktowe. Jeżeli termin ten upłynie bezskutecznie, możesz odstąpić od Umowy lub zażądać stosownego rabatu. 

7.12 O rozstrzygnięciu reklamacji poinformujemy Cię drogą mailową i wydamy Ci potwierdzenie daty i sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, przysługuje Ci zwrot zasadnie poniesionych kosztów. Jesteście Państwo zobowiązani do przedstawienia dowodów poniesienia tych kosztów, np. paragonów lub dowodów wysyłki. W przypadku, gdy wada została usunięta poprzez dostarczenie nowych Towarów, Państwa obowiązkiem jest zwrócenie nam oryginalnych Towarów, przy czym my ponosimy koszty takiego zwrotu. 

7.13 Jeśli są Państwo przedsiębiorcami, Państwa obowiązkiem jest powiadomienie i zareklamowanie wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mogli Państwo ją odkryć, ale nie później niż w ciągu trzech dni od otrzymania Towaru. 

7.14 Jeżeli jesteś konsumentem, masz prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy w przypadku wady, która wystąpiła w Towarze konsumpcyjnym w ciągu 24 miesięcy od otrzymania Towaru.

  8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

8.1 Odstąpienie od Umowy, czyli zakończenie stosunku umownego między nami a Państwem od momentu jego powstania, może nastąpić z przyczyn i w sposób określony w niniejszym artykule lub w innych postanowieniach Regulaminu, w których wyraźnie wymieniono możliwość odstąpienia od umowy. 

8.2 W przypadku, gdy jesteś konsumentem, tj. osobą nabywającą Towar poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej, masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, a jeśli jest to zakup towaru, to w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. W przypadku zawarcia Umowy, w której przedmiotem jest kilka sztuk Towaru lub dostawa kilku części Towaru, termin ten rozpoczyna się dopiero w dniu dostawy ostatniej sztuki lub części Towaru, a w przypadku zawarcia Umowy, w ramach której będziemy dostarczać Państwu Towar regularnie i wielokrotnie, rozpoczyna się on w dniu dostawy pierwszej dostawy.  

8.3 Mogą Państwo odstąpić od Umowy w dowolny możliwy do udowodnienia sposób (w szczególności wysyłając wiadomość e-mail lub list na nasz adres podany w naszych danych identyfikacyjnych). Mogą Państwo również skorzystać z dostarczonego przez nas przykładowego formularza odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

8.4 Jednakże, nawet jako konsument, nie możesz odstąpić od Umowy w przypadkach, gdy przedmiotem Umowy jest świadczenie, o którym mowa w art. 1837 Kodeksu cywilnego. 

8.5 Termin odstąpienia od umowy zgodnie z art. 8.2 Warunków uważa się za zachowany, jeżeli w okresie odstąpienia od umowy wyślesz nam informację o odstąpieniu od umowy. 

8.6 W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. 8.2 Warunków, mają Państwo obowiązek zwrócić nam Towar w terminie 14 dni od odstąpienia od Umowy i ponoszą Państwo koszty zwrotu Towaru do nas. Z kolei Państwo są uprawnieni do zwrotu przez nas Opłaty za przesyłkę, ale tylko w kwocie odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez nas w celu dostarczenia Towaru. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu naruszenia przez nas Umowy, pokryjemy również koszty zwrotu Towaru do nas, ale ponownie tylko do wysokości Opłaty za przesyłkę odpowiadającej najtańszemu sposobowi dostawy oferowanemu przez nas dla dostawy Towaru. 

8.7 W przypadku odstąpienia od Umowy, Cena zostanie zwrócona Państwu w terminie 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy na rachunek, z którego została zaksięgowana lub na rachunek wybrany w wyniku odstąpienia od Umowy. Jednakże kwota nie zostanie zwrócona do czasu otrzymania przez nas Towaru lub dostarczenia nam przez Państwa dowodu jego odesłania. Prosimy o zwrócenie nam czystego Towaru, w miarę możliwości wraz z oryginalnym opakowaniem. 

8.8 Jednakże w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 8.2 Warunków, będą Państwo odpowiedzialni wobec nas za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do zapoznania się z charakterem, cechami i funkcjonalnością Towarów, tj. w sposób, w jaki zapoznaliby się Państwo z Towarami w sklepie stacjonarnym. W przypadku, gdy nie zwróciliśmy jeszcze Klientowi Ceny, będziemy uprawnieni do potrącenia roszczenia o koszty z roszczeniem Klienta o zwrot Ceny. 

8.9Będziemy uprawnieni do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dostarczeniem Państwu Towarów, jeżeli zaistnieją obiektywne przyczyny, dla których Towary nie mogą zostać dostarczone (w szczególności przyczyny leżące po stronie osób trzecich lub przyczyny wynikające z charakteru Towarów), nawet przed upływem terminu określonego w punkcie 6.9 Warunków. Możemy również odstąpić od Umowy, jeśli okaże się, że świadomie podałeś w Zamówieniu nieprawdziwe informacje. W przypadku zakupu towarów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, czyli jako przedsiębiorca, mamy prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie, nawet bez podania przyczyny.

 9. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 

9.1 W stosunku do kupujących nie obowiązują nas żadne kodeksy postępowania w rozumieniu § 1826 (1) (e) kodeksu cywilnego. 

9.2 Reklamacje konsumenckie rozpatrujemy za pośrednictwem adresu elektronicznego leofoodleofood@gmail.com / kontakt@leofood.cz / kontakt@leofood.pl  . Informację o rozpatrzeniu reklamacji prześlemy na adres elektroniczny kupującego. 

9.3 Do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich wynikających z Umowy właściwy jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej z siedzibą przy ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr ID: 000 20 869, adres internetowy: http://www.coi.cz. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może być wykorzystywana do rozstrzygania sporów pomiędzy sprzedawcą a kupującym, będącym konsumentem, z umowy sprzedaży zawartej drogą elektroniczną. 

9.4Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska z siedzibą przy ulicy Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres internetowy: http://www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich). 

 10. PRZEPISY KOŃCOWE 

10.1Jeżeli nasz stosunek prawny z Państwem posiada element międzynarodowy (np. wysyłamy towar poza granice Republiki Czeskiej), stosunek ten będzie zawsze podlegał prawu Republiki Czeskiej. Jeżeli jednak jesteś konsumentem, to niniejsza umowa nie narusza Twoich praw wynikających z przepisów prawa. 

10.2 Wszelka pisemna korespondencja z Państwem będzie dostarczana za pomocą poczty elektronicznej. Nasz adres e-mail jest podany obok Naszych danych identyfikacyjnych. Będziemy dostarczać korespondencję na adres e-mail Użytkownika podany w Umowie, na Koncie Użytkownika lub za pośrednictwem którego Użytkownik skontaktował się z nami. 

10.3 Umowa może być zmieniona jedynie w drodze pisemnego porozumienia między nami. Możemy jednak zmienić niniejsze Warunki, ale taka zmiana nie będzie miała wpływu na Umowy już zawarte, a jedynie na Umowy zawarte po dacie wejścia w życie zmiany. O zmianie poinformujemy Cię jednak tylko wtedy, gdy utworzyłeś Konto Użytkownika (abyś miał te informacje na wypadek zamówienia nowych Towarów, przy czym zmiana nie powoduje powstania prawa do wypowiedzenia umowy, gdyż nie mamy Umowy, którą można wypowiedzieć) lub mamy dostarczać Ci Towary w sposób regularny i powtarzalny w ramach Umowy. Informację o zmianie prześlemy Ci na Twój adres e-mail co najmniej 14 dni przed wejściem zmiany w życie. Jeżeli nie otrzymamy od Państwa zawiadomienia w ciągu 14 dni od wysłania informacji o zmianie, nowe warunki staną się częścią naszej Umowy i będą miały zastosowanie do następnej dostawy Towarów po wejściu w życie zmiany. Okres wypowiedzenia w przypadku złożenia wypowiedzenia wynosi 2 miesiące. 

10.4 W przypadku wystąpienia siły wyższej lub zdarzeń, których nie można przewidzieć (klęska żywiołowa, pandemia, awarie operacyjne, awarie podwykonawców, itp.), nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku lub w związku ze zdarzeniami siły wyższej, a jeżeli stan siły wyższej trwa dłużej niż 10 dni, zarówno nam, jak i Państwu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. 

10.5 Wzór formularza reklamacyjnego oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załączniki do Regulaminu. 

10.6 Umowa, w tym Warunki, jest archiwizowana elektronicznie u nas, ale nie jest dostępna dla użytkownika. Jednakże zawsze otrzymasz niniejsze Warunki oraz Potwierdzenie Zamówienia z podsumowaniem Zamówienia pocztą elektroniczną, a zatem zawsze będziesz miał dostęp do Umowy bez naszego udziału. Zalecamy, aby zawsze zapisywać Potwierdzenie Zamówienia i Warunki. 

10.7 Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem 01.01.2023 r. 

ZAŁĄCZNIK 1 - FORMULARZ REKLAMACYJNY

Adresat: Sebastian Mateusz Burdek prowadzący sklep internetowy  www.leofood.cz / www.leofood.pl

Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.  

 

Zgłaszanie reklamacji 

Data zawarcia Umowy:

 

IImię i nazwisko:

 

Adres: 

 

Adres e-mail:

 

Towar, który jest reklamowany: 

 

Opis wady towaru:

 

Proponowana metoda postępowania  

 reklamacji:

         

 

Jednocześnie proszę o potwierdzenie zgłoszenia reklamacji z podaniem kiedy skorzystałem z tego prawa, jaka jest treść reklamacji, jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji żądam wraz z moimi danymi kontaktowymi w celu udzielenia informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.  

Data: 
Podpis:

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat: Sebastian Mateusz Burdek prowadzący sklep internetowy  www.leofood.cz / www.leofood.pl

Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.  

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy: 

Data zawarcia Umowy:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres: 

 

Adres e-mail:

 

Specyfikację Towaru, którego dotyczy Umowa:

 

Sposób zwrotu otrzymanych środków, w tym, numer rachunku bankowego:

 

 

Jeżeli kupujący jest konsumentem, ma prawo do zamawiania towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.leofood.cz / www.leofood.pl firmy 

(Sebastian Mateusz Burdek Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.) lub innych środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 1837 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów, do odstąpienia od już zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub jeśli chodzi o zakup towaru, to w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku umowy, której przedmiotem jest kilka rzeczy lub dostawa kilku części rzeczy, bieg tego terminu rozpoczyna się dopiero od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy lub części rzeczy, a w przypadku umowy, na mocy której towary mają być dostarczane regularnie i wielokrotnie - od dnia dostarczenia pierwszej dostawy.

 Kupujący powiadomi Przedsiębiorstwo o takim odstąpieniu na piśmie na adres siedziby Przedsiębiorstwa lub elektronicznie na adres e-mail podany na wzorze formularza.  

Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna, powinien bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, odesłać lub przekazać Przedsiębiorstwu otrzymany od niego towar.  

Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna, Przedsiębiorstwo zwróci konsumentowi, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki pieniężne (cenę zakupu dostarczonych towarów), w tym koszty dostawy, otrzymane od konsumenta na podstawie umowy kupna w ten sam sposób. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę, Spółka zwróci Kupującemu koszty dostawy tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu otrzymanych pieniędzy, dopóki Kupujący nie otrzyma towaru z powrotem lub Kupujący nie udowodni, że wysłał towar do przedsiębiorstwa.  

Data: 
Podpis: