FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

Adresat: Sebastian Mateusz Burdek prowadzący sklep internetowy www.leofood.cz / www.leofood.pl

Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.  

 

Niniejszym oświadczam, że odstępuję od Umowy: 

Data zawarcia Umowy:

 

Imię i nazwisko:

 

Adres: 

 

Adres e-mail:

 

Specyfikację Towaru, którego dotyczy Umowa:

 

Sposób zwrotu otrzymanych środków, w tym, numer rachunku bankowego:

 

 

Jeżeli kupujący jest konsumentem, ma prawo do zamawiania towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.leofood.cz / www.leofood.pl firmy 

(Sebastian Mateusz Burdek Leofood - Krmiva pro zvířata Mladkov 133, 561 67 Mladkov Czeska Republika.) lub innych środków porozumiewania się na odległość, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 1837 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, w brzmieniu późniejszych przepisów, do odstąpienia od już zawartej umowy kupna w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy lub jeśli chodzi o zakup towaru, to w ciągu 14 dni od jego otrzymania. W przypadku umowy, której przedmiotem jest kilka rzeczy lub dostawa kilku części rzeczy, bieg tego terminu rozpoczyna się dopiero od dnia dostarczenia ostatniej rzeczy lub części rzeczy, a w przypadku umowy, na mocy której towary mają być dostarczane regularnie i wielokrotnie - od dnia dostarczenia pierwszej dostawy.

 Kupujący powiadomi Przedsiębiorstwo o takim odstąpieniu na piśmie na adres siedziby Przedsiębiorstwa lub elektronicznie na adres e-mail podany na wzorze formularza.  

Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna, powinien bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, odesłać lub przekazać Przedsiębiorstwu otrzymany od niego towar.  

Jeżeli kupujący będący konsumentem odstąpi od umowy kupna, Przedsiębiorstwo zwróci konsumentowi, bez zbędnej zwłoki i nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy kupna, wszystkie środki pieniężne (cenę zakupu dostarczonych towarów), w tym koszty dostawy, otrzymane od konsumenta na podstawie umowy kupna w ten sam sposób. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Spółkę, Spółka zwróci Kupującemu koszty dostawy tylko w wysokości odpowiadającej najtańszemu oferowanemu sposobowi dostawy. Spółka nie jest zobowiązana do zwrotu Kupującemu otrzymanych pieniędzy, dopóki Kupujący nie otrzyma towaru z powrotem lub Kupujący nie udowodni, że wysłał towar do przedsiębiorstwa.   

Data: 
Podpis: